لیست بروزرسانی های سایت ساز وبزی

با وبزی به روز باشید:

متن دکمه را تراز کنید!

از این به بعد می‌توانید خیلی ساده و با یک کلیک متن دکمه ها را چپ چین یا راست چین کنید و فاصله آن از طرفین را نیز تعیین کنید! نظرات خود را برای ما بنویسید.